Regions / Sheki
FM
S.Mumtas str., Sheki city AZ 5500
Issam Hotel
Shahriyar Str., Sheki City.
Küngüt
Sheki district, village head Kungut
NARIN GALA
Kish village, Sheki city AZ 5500
SHEKI
17, M. Rasulzadeh str., Sheki city AZ 5500
Sheki Olimpik Hotel
1 Salman Mumtaz Str., Sheki City.
s
SHEKI PANORAMA
M.F.Akhundov ave., Sheki city, AZ5500
Sheki Saray
187 M.E. Rasulzade Str., Sheki City
SHEKI SAHIL
Shaki, S. Mumtaz str., 3