Regions / Shamkir
Meredian-F
Shamkir, Chingiz Mustafayev str., 54
MERIDIAN-F HOTEL SHAMKIR
Shamkir, Chingiz Mustafayev Street.
SARKHAN HOTEL SHAMKIR
Shamkir city, Nizami str., 115.